Σάββατο, 2η Δεκεμβρίου 2023  1:04 μμ
 
wm small
Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 22:07

186 εκατ. ευρώ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 185,9 εκατ. ευρώ το 2024 για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης βιώσιμων και υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, τόσο στην ΕΕ όσο και στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2024, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή, αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων ευκαιριών στην αγορά, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις πολιτικές προτεραιότητες, την ανάλυση των προβλεπόμενων εξαγωγών προς υφιστάμενες και αναδυόμενες αγορές, καθώς και τις συνεισφορές των ενδιαφερόμενων μερών.

Οι εκστρατείες προώθησης των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ θα πρέπει να αποβλέπουν στη δημιουργία νέων ευκαιριών στην αγορά για τους γεωργούς της ΕΕ και, γενικότερα, για τη βιομηχανία τροφίμων της ΕΕ, καθώς και στην ενίσχυση των προσπαθειών τους για την εδραίωση των υφιστάμενων επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Εκτός από την αύξηση της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης γεωργικών προϊόντων, η πολιτική προώθησης υποστηρίζει επίσης τη βιώσιμη ανάκαμψη του αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ σε ένα δύσκολο οικονομικό πλαίσιο.

Τα διαθέσιμα ποσά για τις εκστρατείες που έχουν επιλεγεί για το 2024 κατανέμονται μεταξύ της προώθησης στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και σε τρίτες χώρες, με 81,3 εκατ. ευρώ και 85,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Εκτός της ΕΕ, οι χώρες και οι περιφέρειες με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης προσδιορίζονται ως κύριοι στόχοι προώθησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Σινγκαπούρη και η Βόρεια Αμερική. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μία από τις κύριες εξαγωγικές αγορές για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής της ΕΕ, καθώς απορροφά περισσότερο από το 20 % των εξαγωγών της ΕΕ-27.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί έως και το 80 % των επιλεγμένων έργων που υποβάλλονται από ιδιωτικούς φορείς και διεξάγει επίσης τις δικές της εκστρατείες επικοινωνίας σε τρίτες χώρες. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις γεωργικών προϊόντων διατροφής, τη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών σε τρίτες χώρες και τη σύνταξη εγχειριδίων εισόδου στις αγορές για τους εξαγωγείς.

Οι εκστρατείες προώθησης που επιλέχθηκαν το 2024 αναμένεται ότι θα περιλαμβάνουν προϊόντα που προέρχονται από βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα και τα αντιμικροβιακά, στην ελαχιστοποίηση της λίπανσης και της ρύπανσης των υδάτων, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και στη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων. 62 εκατ. ευρώ θα διατεθούν ειδικά για τα εν λόγω γεωργικά προϊόντα διατροφής που παράγονται με βιώσιμο τρόπο, εκ των οποίων, 42 εκατ. ευρώ για βιολογικά προϊόντα. Ένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η περαιτέρω αύξηση της αναγνώρισης του λογότυπου βιολογικής παραγωγής της ΕΕ από τους Ευρωπαίους καταναλωτές και της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βιολογική παραγωγή.

Ένας άλλος στόχος είναι η καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ και τα προϊόντα που έχουν καταχωριστεί ως προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) και εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ). Πάνω από 3.500 ονομασίες γεωργικών προϊόντων διατροφής και ποτών προστατεύονται επί του παρόντος και με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η παροχή γνήσιων προϊόντων στους καταναλωτές, καθώς και η διατήρηση της πολιτιστικής και γαστρονομικής κληρονομιάς της ΕΕ.

Η προώθηση της κατανάλωσης νωπών φρούτων και λαχανικών στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής παραμένει επίσης ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής προώθησης της ΕΕ. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της τελευταίας επανεξέτασης της εφαρμογής του προγράμματος, τα οπωροκηπευτικά ήταν η κύρια κατηγορία προϊόντων που επωφελήθηκε από τη συγχρηματοδότηση της πολιτικής προώθησης της ΕΕ, με ποσοστό μεταξύ 19 % και 30 % του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού για την πολιτική προώθησης μεταξύ 2016 και 2019. Στο πρόγραμμα εργασίας για το 2024, περισσότερα από 18 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την προώθηση των νωπών οπωροκηπευτικών. Αυτό δεν αποκλείει τη χρηματοδότηση εκστρατειών για τα προϊόντα αυτά και από τον υπόλοιπο προϋπολογισμό προώθησης. Οι δραστηριότητες προώθησης που απευθύνονται στους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά θα πρέπει να παραπέμπουν στις διατροφικές κατευθυντήριες γραμμές του ή των στοχευόμενων κρατών μελών και να συνάδουν με αυτές.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις προσεχείς εκστρατείες του 2024 θα ανοίξουν από τις 18 Ιανουαρίου 2024 έως τις 14 Μαΐου. Τη διαχείρισή τους έχει αναλάβει ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA). Ένα ευρύ φάσμα φορέων, όπως επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών και ομάδες αρμόδιες για δραστηριότητες προώθησης γεωργικών προϊόντων διατροφής, είναι επιλέξιμες να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και τις προτάσεις τους. Τα λεγόμενα «απλά» προγράμματα μπορούν να υποβληθούν από μία ή περισσότερες οργανώσεις από την ίδια χώρα της ΕΕ. Τα «πολυπρογράμματα» προέρχονται από τουλάχιστον δύο εθνικές οργανώσεις από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή από μία ή περισσότερες ευρωπαϊκές οργανώσεις. Στον ιστότοπο του ΕΟΕ διατίθεται χάρτης όλων των εν εξελίξει εκστρατειών στον κόσμο.

Eνημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες και διαδικτυακά στις 31 Ιανουαρίου και την 1η Φεβρουαρίου 2024. Στόχος είναι να γίνει μια διεξοδικότερη παρουσίαση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και ανάθεσης, καθώς και εμπειριών των δικαιούχων των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και να διευκολυνθούν οι επαφές μεταξύ δυνητικών εταίρων έργου.

Παράρτημα

  εκατ. ευρώ

ΑΠΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

92

Απλά προγράμματα στην εσωτερική αγορά

41,1
Προγράμματα για βιολογικά προϊόντα 14
Προγράμματα για τα νωπά φρούτα και λαχανικά 9,1
Προγράμματα για τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ (προϊόντα βιολογικής γεωργίας, γεωγραφικές ενδείξεις, λογότυπο προϊόντων από εξόχως απόκεντρες περιοχές) 7
Προγράμματα για την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία και την καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ 6
Προγράμματα που τονίζουν τις ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση (ασφάλεια των τροφίμων, ιχνηλασιμότητα, γνησιότητα, επισήμανση, διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, καλή διαβίωση των ζώων) και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της ΕΕ από άποψη ποιότητας, γεύσης, ποικιλίας ή παραδόσεων (=εκτός των συστημάτων ποιότητας της ΕΕ) 5

Απλά προγράμματα σε τρίτες χώρες

45,9
Κίνα (συμπεριλαμβανομένων Χονγκ Κονγκ και Μακάο), Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Νοτιοανατολική Ασία ή Νότια Ασία 16,3
Άλλες γεωγραφικές περιοχές 15,3
Καναδάς, ΗΠΑ, Μεξικό 9,3
Προγράμματα για βιολογικά και βιώσιμα προϊόντα της ΕΕ σε τρίτες χώρες 5
Απλά προγράμματα για διατάραξη της αγοράς/πρόσθετη πρόσκληση υποβολής προτάσεων                                                       5
 

ΠΟΛΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

84,4
Πολυπρογράμματα στην εσωτερική αγορά             40,2
Προγράμματα για βιολογικά προϊόντα 13
Προγράμματα για την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία και την καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ 14
Προγράμματα για τα νωπά φρούτα και λαχανικά 9
Προγράμματα για τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ (προϊόντα βιολογικής γεωργίας, γεωγραφικές ενδείξεις, λογότυπο προϊόντων από εξόχως απόκεντρες περιοχές) Ή προγράμματα που τονίζουν τις ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση (ασφάλεια των τροφίμων, ιχνηλασιμότητα, γνησιότητα, επισήμανση, διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, καλή διαβίωση των ζώων) και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της ΕΕ από άποψη ποιότητας, γεύσης, ποικιλίας ή παραδόσεων 4,2

Πολυπρογράμματα σε τρίτες χώρες                   

39,2
Προγράμματα σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή εκτός της ΕΕ 29,2
Προγράμματα για βιολογικά και βιώσιμα προϊόντα της ΕΕ σε τρίτες χώρες 10
Πολυπρογράμματα για διατάραξη της αγοράς/πρόσθετη πρόσκληση υποβολής προτάσεων                                                       5
Πρωτοβουλίες της Επιτροπής                         9
Άλλες δράσεις και δαπάνες (εμπειρογνώμονες, μεταφράσεις) 0,5
Σύνολο ενεργειών προώθησης                               185,9
Διαβάστηκε 129 φορές
Συντακτική Ομάδα του AitoloakarnaniaBest.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει και ότι είναι χρήσιμο για τον κόσμο στην Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ιστορικά θέματα, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.

Στην ίδια κατηγορία