Παρασκευή, 24η Μαίου 2024  2:03 πμ
 
wm small
Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023 18:19

Τι αλλάζει στους ελέγχους για Βιολογικά και Γεωργοπεριβαλλοντικά

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Τροποποίηση στις διαδικασίες ελέγχου απ' τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Αναλυτικά τα νέα εγχειρίδια.

 Μέτρο 11: Βιολογικές Καλλιέργειες

Οι δικαιούχοι του Μέτρου είναι υποχρεωμένοι να τηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης και για το σύνολο της ενταγμένης εκμετάλλευσης, κάποιες ελάχιστες δεσμεύσεις, τη γραμμή βάσης της κάθε δράσης, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στη χορήγηση των ενισχύσεων.

Από το έτος 2016 έως σήμερα, έχουν εκδοθεί πέντε (5) προσκλήσεις για την ένταξη αγροτικών εκμεταλλεύσεων στο Μέτρο 11. Ενεργά τεχνικά δελτία έχουν η δράση 11.2.1 της τρίτης πρόσκλησης, και το σύνολο των δράσεων της τέταρτης και πέμπτης πρόσκλησης.

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 τηρούν στο σύνολό τους τις υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης (για τις 4 πρώτες προσκλήσεις τρία έτη για το Υπομέτρο 11.1 και πέντε έτη για το Υπομέτρο 11.2 και για την 5η πρόσκληση τρία έτη και για τα δύο υπομέτρα) και μέχρι τη λήξη της δεν δύναται να γίνει μετατροπή μιας υποχρέωσης σε άλλη. Δίνεται όμως η δυνατότητα αναπροσαρμογής (μεταβιβάσεις, ανωτέρα βία) ή διακοπής των συναφθέντων συμβάσεων.

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής συνένωσης εκμεταλλεύσεων για τη δημιουργία μιας νέας εκμετάλλευσης, η νέα εκμετάλλευση αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις των αρχικών εκμεταλλεύσεων, μεταξύ των οποίων είναι και η τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης και, κατά περίπτωση, της αιρεσιμότητας.

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων του Μέτρου 11, κατά την προαναφερθείσα διάρκεια δέσμευσης, ορίζονται ως εξής:

1. Κατά την περίοδο δέσμευσης δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή αγροτεμαχίων και τα ενταγμένα αγροτεμάχια πρέπει να παραμείνουν σταθερά σε θέση και σε μέγεθος, ειδάλλως θα υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Στην περίπτωση των βοσκότοπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμήματα άλλων βοσκότοπων. Γενικά η διαφοροποίηση στο μέγεθος της ενταγμένης εκμετάλλευσης επιφέρει κυρώσεις.

2. Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ' έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή TE Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η δέσμευση αυτή δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος σε έναν από τους εν λόγω κλάδους. Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω, είναι απαραίτητη η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ (εφεξής ΠΥ), μέσω του ΠΣ, εντός τριών (3) μηνών από:

 • την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων που εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση της πρόσκλησης για τους αρχικούς δικαιούχους που εγκρίνονται με βάση αυτήν,
 • την ημερομηνία έκδοσης Τροποποιητικής Απόφασης Ένταξης Πράξεων, για τους νέους δικαιούχους, που εκδίδεται μετά από μεταβίβαση τεχνικού δελτίου σε αυτούς.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται κατά περίπτωση:

α) στην περίπτωση πρόσληψης συμβούλου:

 • νόμιμη σύμβαση με τον σύμβουλο,
 • πτυχίο Γεωπόνου, σε περίπτωση που ο σύμβουλος είναι απόφοιτος ΑΕΙ, ή πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου, σε περίπτωση που ο σύμβουλος είναι απόφοιτος ΑΤΕΙ,
 • έναρξη Επιτηδεύματος/Εργασιών του συμβούλου,
 • στην 5η πρόσκληση, στην περίπτωση συμβούλου απόφοιτου ΑΕΙ, επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, απαιτείται η ύπαρξη βεβαίωσης μέλους του ΓΕΩΤΕΕ.

β) στην περίπτωση δικαιούχου ΠΕ Γεωπόνου ή ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπονίας:

 • επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Γεωπόνου, σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι απόφοιτος ΑΕΙ, ή πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου, σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι απόφοιτος ΑΤΕΙ,
 • στην 5η πρόσκληση, επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, στην περίπτωση δικαιούχου απόφοιτου ΑΕΙ, απαιτείται η ύπαρξη βεβαίωσης μέλους του ΓΕΩΤΕΕ.

Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί, κατά περίπτωση, αντίγραφο της εν λόγω σύμβασης ή επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του στον φάκελο δικαιούχου και να τα προσκομίζει σε οποιοδήποτε έλεγχο του ζητηθεί.

Κάθε σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 12 μηνών και να καλύπτει ένα ολόκληρο έτος εφαρμογής. Πριν την παρέλευση του έτους, και για κάθε επόμενο έτος, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει, μέσω του ΠΣ, την αρμόδια ΠΥ για κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κλπ, που αφορά στη σύμβαση με τον σύμβουλο.

Ο σύμβουλος υποχρεούται:

 • να ενημερώνει τον δικαιούχο σε ό,τι αφορά την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του Μέτρου και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή,
 • να συμβουλεύει τον δικαιούχο για τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής,
 • να ενημερώνει την αρμόδια ΠΥ, για τυχόν μη τήρηση των υποχρεώσεων ή μονομερούς διακοπής της σύμβασης από πλευράς δικαιούχου.

3. Με γνώμονα τη συμβολή κάθε δράσης στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων / προτεραιοτήτων, οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και τις δεσμεύσεις πάνω από τη γραμμή βάσης που δικαιολογούν την ενίσχυση. Οι δεσμεύσεις αυτές περιγράφονται στο υποκεφάλαιο κάθε δράσης.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρο τη διαδικασία ελέγχου για το Μέτρο 11: Βιολογικές Καλλιέργειες, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχετικό εγχειρίδιο που πρόσφατα τροποποιήθηκε, ΕΔΩ. 

 Μέτρο 10: Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα

Κάθε γεωργός που έχει ενταχθεί σε κάποιο από τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στο άρθρο 28 του Καν.(ΕΕ) 1305/2013, οφείλει να τηρεί μια σειρά υποχρεώσεων ανά Δράση. Οι ακόλουθες υποχρεώσεις αφορούν τους δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και ειδικότερα του Μέτρου 10.

Συγκεκριμένα αφορούν τους δικαιούχους των κάτωθι Δράσεων:

Μέτρο 10: «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»

 • Δράση 1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»
 • Δράση 1.02 «Προστασία Παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας»
 • Δράση 1.03 «Διατήρηση της αμπελοκομικής πρακτικής στον Αμπελώνα Θήρας»
 • Δράση 1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα»
 • Δράση 1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδόπτερων (κομφούζιο)»
 • Δράση 1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

Οριζόντια υποχρέωση για όλους τους δικαιούχους είναι η τήρηση του γεωργοπεριβαλλοντικού - κλιματικού φακέλου:

ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Ο γεωργοπεριβαλλοντικός- κλιματικός φάκελος θεωρείται ο φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα που υποχρεούται να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση. Ανάλογα με τη Δράση ο φάκελος εμπεριέχει διαφορετικά έγγραφα τα οποία περιγράφονται ανά Δράση. Ο φάκελος αυτός πρέπει να είναι διαθέσιμος όταν ζητηθεί από τις ελεγκτικές αρχές και περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα κάτωθι υποστηρικτικά έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι τη στιγμή του ελέγχου, δηλαδή:

Α. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης: Για τους δικαιούχους του Μέτρου 10 αίτηση στήριξής είναι η αίτηση που υποβάλλει ο υποψήφιος για την ένταξη σε Μέτρα, Υπομέτρα και Δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων και ανήκουν στο πεδίο του Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ), στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

Β. Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωμής: Ως αίτηση πληρωμής θεωρείται η ετήσια αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης από τις εθνικές αρχές, στο πλαίσιο του Καν(ΕΕ) 1305/2013. Η αίτηση πληρωμής για το Μέτρο 10 αποτελεί παράρτημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ).

Γ. Αντίγραφο Μητρώου Εισροών – Εκροών - ημερολόγιου εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο δικαιούχος στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του για την Πολλαπλή Συμμόρφωση τηρεί στην εκμετάλλευση του Μητρώο Εισροών - Εκροών, οικονομικών στοιχείων και πραγματοποιούμενων εργασιών. Ο δικαιούχος τηρεί τα Μητρώα αυτά στον γεωργοπεριβαλλοντικό - κλιματικό του φάκελο. Επιπροσθέτως και ανάλογα με το είδος της Δράσης που συμμετέχει ο δικαιούχος μπορεί να τηρεί και άλλου είδους μητρώα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος κάνει χρήση κοπριάς και εφόσον δεν υποστηρίζεται η απόκτηση της από σχετικό τιμολόγιο, πρέπει να υπάρχει στον φάκελο υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής. Η ύπαρξη των άνω Μητρώων είναι απαραίτητο στοιχείο φακέλου για όλες τις δράσεις του Μέτρου 10.

Δ. Απόφαση Ένταξης Πράξεων στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν τροποποιήσεις αυτής. Η απόφαση αντικαθιστά τη σύμβαση του δικαιούχου.

Ε. Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά στη δράση ή στις δράσεις που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται συγκεκριμένα και ανά δράση, ως προς την πληρότητα φακέλου περιγράφονται στο υποκεφάλαιο κάθε δράσης.

Δείτε αναλυτικά το σχετικό νέο εγχειρίδιο σχετικά με τους ελέγχους στα  γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα, ΕΔΩ.

Διαβάστηκε 264 φορές
Ακολουθείστε το AitoloakarnaniaBest.gr στο Google News
Συντακτική Ομάδα του AitoloakarnaniaBest.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει και ότι είναι χρήσιμο για τον κόσμο στην Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ιστορικά θέματα, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.

Στην ίδια κατηγορία