Παρασκευή, 29η Σεπτεμβρίου 2023  7:30 πμ
 
wm small

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ WIDE BIG

 

Τρίτη, 07 Μαρτίου 2023 18:53

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Συγκεντρωμένες όλες οι προσφερόμενες πηγές χρηματοδότησης, στο πλαίσιο εφαρμογής του ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των παραγωγών, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε ενημερωτικό φυλλάδιο για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρονται για τη διευκόλυνση των αγροτών προκειμένου να συμμετέχουν στα στα Μέτρα και τις Δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) είναι ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω της εγγύησης δανείων σε αγρότες, κτηνοτρόφους και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα..

Διαχειριστής του Ταμείου είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

⇒ ΔΑΝΕΙΑ από 10.000€ έως 5.000.000 €

⇒ Διάρκεια αποπληρωμής το αργότερο έως 31/12/2035

 • Εγγύηση του 80% κάθε δανείου που χορηγείται μέσω του ΤΕΑΑ
 • 80 εκ. ευρώ η συμμετοχή του ΠΑΑ 2014-2022
 • 480 εκ. ευρώ διαθέσιμα για τη χορήγηση δανείων για επενδύσεις και για κεφάλαιο κίνησης

ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤαΜιΔΑΕ), θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας μας, μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε αγρότες, κτηνοτρόφους και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Διαχειριστής του Ταμείου είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.

ΔΑΝΕΙΑ από 3.000€ έως 25.000€

Διάρκεια αποπληρωμής από 2 έως 5 έτη

 • 21,5 εκ. ευρώ η συμμετοχή του ΠΑΑ 2014-2022
 • Άτοκη χρηματοδότηση του 50% του δανείου
 • Μηδενικό επιτόκιο για τα δύο (2) πρώτα χρόνια του δανείου
 • Προαιρετική παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης έως 300 € ανά ωφελούμενο

Δράσεις

Δράση 4.1.4 - επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (σχέδια βελτίωσης)

Δράση 4.2.4 - επενδύσεις σε μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό (Μέτρο Μεταποίησης και Μεταποίηση LEADER)

Επιλέξιμες δαπάνες

Τα δάνεια μέσω του ΤΕΑΑ και του ΤαΜιΔΑΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

 • Επενδυτικές δαπάνες για την κάλυψη οποιωνδήποτε αναγκών του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως:
  • του ΦΠΑ των επιλέξιμων δαπανών
  • της απόκτησης μεταχειρισμένου εξοπλισμού
  • της απόκτησης ζωικού ή/και φυτικού κεφαλαίου
  • της αγοράς γης, έως το 10% της συνολικής επένδυσης
 • κεφάλαια κίνησης, σε συνδυασμό με επενδυτικές δαπάνες. Για το ΤΕΑΑ το κεφάλαιο κίνησης μπορεί να ανέλθει έως 000 € ή έως το 30% των επενδυτικών δαπανών, όποιο είναι μεγαλύτερο. Για το ΤαΜιΔΑΕ, θα πρέπει το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των επενδυτικών δαπανών να μην υπερβαίνει τις 25.000 €.
 • κεφάλαιο κίνησης λόγω Covid-19 (μόνο για το ΤΕΑΑ), το οποίο θα χορηγείται σε όσους αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση

Είδος δανείου

Τα δάνεια του ΤΕΑΑ και του ΤαΜιΔΑΕ δύναται να χορηγηθούν σε ωφελούμενους οι οποίοι είτε έχουν ενταχθεί σε κάποιο Μέτρο του ΠΑΑ είτε όχι.

Tα δάνεια αυτά μπορούν να λάβουν τις παρακάτω μορφές:

 • Δάνειο μόνο για επενδύσεις, οι οποίες δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση
 • Δάνειο μόνο για κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής σε επιχορηγούμενη επένδυση
 • Δάνειο για κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση
 • Δάνειο για κεφάλαιο κίνησης και κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής σε επιχορηγούμενη επένδυση
 • Δάνειο για κεφάλαιο κίνησης, επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση και κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής σε επιχορηγούμενη επένδυση
 • Δάνειο για επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση και κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής σε επιχορηγούμενη επένδυση
 • Δάνειο λόγω Covid-19 (μόνο για το ΤΕΑΑ), το οποίο δύναται να χορηγηθεί είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με τις ανωτέρω έξι περιπτώσεις

Ωφελούμενοι

Για τα Σχέδια Βελτίωσης ωφελούμενοι μπορούν να είναι:

♦ Φυσικά πρόσωπα, χαρακτηρισμένα ως επαγγελματίες αγρότες με βάση το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ΥπΑΑΤ, με οικονομικό μέγεθος εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) μεγαλύτερο ή ίσο των 8.000 ευρώ

♦ Νομικά πρόσωπα, που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργία, με οικονομικό μέγεθος εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) μεγαλύτερο ή ίσο των 8.000 ευρώ

♦ Νέοι γεωργοί, ενταγμένοι στο Υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014 - 2022

♦ ΚΟΙΝΣΕΠ με γεωργική δραστηριότητα

♦ Συλλογικά σχήματα αγροτών

Και για τις δύο δράσεις, οι ωφελούμενοι θα πρέπει:

 • να είναι εγκατεστημένοι και να λειτουργούν στην Ελλάδα
 • να χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις
 • να είναι οικονομικά βιώσιμοι, με βάση τα κριτήρια της Τράπεζας από την οποία δανείζονται

Για τη Μεταποίηση ωφελούμενοι μπορούν να είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, ανάπτυξη ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό στους ακόλουθους τομείς:

 • ΚΡEΑΣ - ΠΟΥΛΕΡΙΚA
 • ΚΟΥΝEΛΙΑ
 • ΔΗΜΗΤΡΙΑΚA
 • AΝΘΗ
 • ΓAΛΑ - ΑΥΓA
 • ΕΛΑΙΟYΧΑ ΠΡΟΪOΝΤΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚA ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚA ΦΥΤA
 • ΜEΛΙ - ΣΗΡΟΤΡΟΦIΑ
 • ΣΑΛΙΓΚAΡΙΑ
 • ΟIΝΟΣ
 • ΣΠOΡΟΙ & ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚO ΥΛΙΚO
 • ΖΩΟΤΡΟΦEΣ
 • ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚA
 • ΞYΔΙ

Πρέπει:

♦ να μην έχουν ενταχθεί σε διαδικασία διάσωσης ή αναδιάρθρωσης

♦ να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας (ή άλλη ισοδύναμη διαδικασία), ούτε να πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεων των πιστωτών τους

♦ να μην δραστηριοποιούνται σε απαγορευμένους τομείς

Βήματα

Καταρτίστε ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

 1. Αυτό είναι απαραίτητο για τις περιπτώσεις που το δάνειο αφορά σε επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση ή περιλαμβάνει χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.
 2. Για την υπαγωγή σας στο ΤΕΑΑ, ερευνήστε την αγορά ώστε να εντοπίσετε την Τράπεζα που προσφέρει τους δανειακούς όρους που ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ σας. Για την υπαγωγή σας στο ΤαΜιΔΑΕ, οι Τράπεζες υποβάλουν την προσφορά τους για εσάς στην πλατφόρμα KYC.
 3. Υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στο ΤEAA προς την Τράπεζα της επιλογής σας ηλεκτρονικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

⇒Υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στο ΤαΜιΔΑΕ ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα KYC στην ιστοσελίδα της ΕΑΤ και επιλέξτε την Τράπεζα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά για εσάς. Στη συνέχεια για την Τράπεζα που επιλέξατε υποβάλετε αίτηση στο Πληροφοριακό Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Διαβάστηκε 177 φορές
Συντακτική Ομάδα του AitoloakarnaniaBest.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει και ότι είναι χρήσιμο για τον κόσμο στην Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ιστορικά θέματα, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.

Στην ίδια κατηγορία