Κυριακή, 21η Ιουλίου 2024  10:41 πμ
Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2024 14:14

«Πράσινο φως» για προσλήψεις σε νοσοκομεία, ΕΚΑΒ και ακόμη δέκα φορείς

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Καθορίστηκε από το υπουργείο Υγείας η διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού – πλην ιατρών – στα νοσοκομεία. Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας, προβλέπεται αναλυτικά η διαδικασία για τη δημιουργία των ηλεκτρονικών καταλόγων, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων, ο έλεγχος των δικαιολογητικών, τα κριτήρια, η μοριοδότηση και τα προσόντα ανά κλάδο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η απόφαση, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών εντάσσονται οι ακόλουθοι φορείς, οι οποίοι δύνανται να αντλούν υποψηφίους από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού που καταρτίζονται και τηρούνται στις οικείες Δ.Υ.ΠΕ., ως εξής:

α. Κεντρικές Υπηρεσίες των Διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.).

β. Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Υ.ΠΕ. (νοσοκομεία και δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας) από τις οικείες Υ.ΠΕ.

γ. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για την κεντρική του υπηρεσία από την 1η Υ.ΠΕ. και για τα παραρτήματά του από την οικεία Υ.ΠΕ.

δ. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την κεντρική του υπηρεσία από την 1η Υ.ΠΕ. και για τα παραρτήματά του από την οικεία Υ.ΠΕ.

ε. Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).

στ. Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

ζ. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

η. Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.).

θ. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου» από την 3η Υ.ΠΕ.

ι. Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.).

ια. Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.).

ιβ. Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) από την 1η Υ.ΠΕ.

ιγ. Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο».

ιδ. Στρατιωτικά Νοσοκομεία από τις οικείες Υ.ΠΕ.

ιε. Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)

ιστ. Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) για την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού και τις κεντρικές υπηρεσίες, για το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης Αποθεραπείας Κερατέας, για το Προ- Αναχωρησιακό Κέντρο Ταύρου και για το Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο Αμυγδαλέζας από την 1η Υ.ΠΕ. Για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, για το Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο Μόριας Λέσβου και για το Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο Κω από την 2η Υ.ΠΕ. Για το Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο Ξάνθης, για το Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο Παρανεστίου Δράμας και για το Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο Φυλακίου Ορεστιάδας από την 4η Υ.ΠΕ. Για το Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο Κορίνθου από την 6η Υ.ΠΕ.

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής

 1. Η ηλεκτρονική εφαρμογήδύναται να ενεργοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, για συγκεκριμένες κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού.
 2. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι(αρχικοί κατάλογοι) που προκύπτουν κάθε φορά από την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής ισχύουν έως και 24 μήνες.
 3. Σε περίπτωση συμπληρωματικής ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, λόγω εξάντλησης του αριθμού των υποψηφίων ή επειδή προέκυψαν νέες ανάγκες πρόσληψης για συγκεκριμένη κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα προσωπικού, που δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής, οι κατάλογοι που προκύπτουν θα ισχύουν έως και τη λήξη του αρχικού καταλόγου.
 4. Με την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων  παύουν να ισχύουν οι προηγούμενοι.

Κλάδοι, ειδικότητες και προσόντα πρόσληψης

 1. Οι κλάδοι και ειδικότητες ανά κατηγορία εκπαίδευσης και τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού που δύναται να προσλαμβάνεται στους φορείς του άρθρου 1 της παρούσας καθορίζονται στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232), όπως ισχύει, περί καθορισμού των προσόντων διορισμού σε φορείς του δημόσιου τομέα (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο).
 2. Ειδικά η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) διαπιστώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του π.δ. 85/2022, όπως ισχύει, καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 94/2022 (Β’ 3614) απόφασης του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), όπως ισχύει.

Προϋποθέσεις πρόσληψης

 1. Οι υποψήφιοι/ες για εγγραφή στους ηλεκτρονικούς καταλόγους πρέπει:

α. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,ΥΕ), να μην έχουν υπερβεί το 67 έτος της ηλικίας τους.

β. Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως υπό τους περιορισμούς της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 2431/1996 (Α’ 175). Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.

Γίνονται, επίσης, δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει.

γ. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των κλάδων και ειδικοτήτων που επιλέγουν (άρθρο 7 του ν. 3528/2007).

δ. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού:

 • Να μην κατέχουν άλλη θέση ως επικουρικό προσωπικό ή να μην υπηρετούν ως προσωπικό σε Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και κατά τον χρόνο πρόσληψης.
 • Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα (τίτλοι σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις εγγραφής, πιστοποιητικά), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους, εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.
 • Οι άνδρες κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007).
 • Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση. Οι εν λόγω υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Σε περίπτωση που μετά τη σύναψη σύμβασης αποδειχθεί ότι δεν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις πρόσληψης, τότε ο φορέας δύναται να προβαίνει σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας αζημίως και να συνάπτει σύμβαση εργασίας με τον/την επόμενο/η υποψήφιο/α στον κατάλογο για τον υπολειπόμενο χρόνο της σύμβασης, χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση για τη συγκεκριμένη θέση.

Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφίων

 1. Μετά από ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του άρθρου 2 μέσω διαδικτυακής εφαρμογής (https://loipoepikouriko.moh.gov.gr), στην οποία είναι διαθέσιμες οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησής τους. Η είσοδος στην εφαρμογή υποβολής της αίτησης πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών TAXISNET, κατόπιν πιστοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) μέσω του κόμβου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
 2. Κάθε υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μόνο μία Υ.ΠΕ. και σε μία κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ανάλογα με τα προσόντα που κατέχει (κύρια ή επικουρικά), για έως και πέντε φορείς που λειτουργούν στη γεωγραφική αρμοδιότητα της Υ.ΠΕ. επιλογής του/της.
 3. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που αφορούν σε προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που κατέχουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Η ηλεκτρονική αίτηση, μετά την οριστική καταχώρισή της, παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή, η οποία αναγράφει και τον αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής αίτησης.

 1. Επισημαίνεται, ότι η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον/στην υποψήφιο/α.

ygeiamou.gr

Διαβάστηκε 159 φορές
Συντακτική Ομάδα του AitoloakarnaniaBest.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει και ότι είναι χρήσιμο για τον κόσμο στην Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ιστορικά θέματα, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.

Ακολουθείστε το AitoloakarnaniaBest.gr στο Google News

Στην ίδια κατηγορία