Κυριακή, 16η Ιουνίου 2024  7:05 μμ
 
wm small
Σάββατο, 06 Απριλίου 2024 10:27

Εγγύηση στο κράτος για την έναρξη επιχείρησης – Ποιοι επαγγελματίες πρέπει να πληρώσουν από 3.000 έως και 500.000 ευρώ στο δημόσιο

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου θα ξεκινούν πάλι τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες όσοι στο παρελθόν είχαν ανοίξει εταιρεία και στη συνέχεια πτώχευσε ή ή έχει καταστεί αφερέγγυο με άλλο τρόπο, μετά την πάροδο της αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ. του και έχει αφήσει μεγάλα χρέη στο δημόσιο.

Συγκεκριμένα, με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών που έθεσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε δημόσια διαβούλευση, ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η έναρξη και οι μεταβολές άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας

Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή νομική οντότητα, που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου υποβάλλει δήλωση έναρξης στο φορολογικό μητρώο. Εάν δεν έχει προηγηθεί δήλωση εγγραφής αυτή γίνεται ταυτόχρονα με τη δήλωση έναρξης. Δεν μπορεί να γίνει δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή νομική οντότητα των οποίων ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) έχει ανασταλεί ή απενεργοποιηθεί για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή ή η απενεργοποίηση.

Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται πριν από την πραγματοποίηση της πρώτης συναλλαγής στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πρόκειται να ασκήσουν δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου, ως χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόμιμης σύστασής τους. Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται μέσα σε 30 ημέρες από τη νόμιμη σύσταση.

Στη δήλωση έναρξης περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο τόπος άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα), το αντικείμενο των εργασιών, το τηρούμενο λογιστικό σύστημα, καθώς και το καθεστώς του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), στο οποίο υπάγεται ο φορολογούμενος.
Ποιοι πρέπει να πληρώσουν εγγύηση στο κράτος

Για να δώσει έγκριση η φορολογική διοίκηση για την έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης θα απαιτήσει εγγύηση, απ’ όσους θεωρεί πως έχουν υπάρξει στο παρελθόν αφερέγγυοι ή είχαν συμμετάσχει ως μέτοχοι σε αφερέγγυες εταιρείες. Το ύψος της χρηματικής εγγύησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 3.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 500.000 ευρώ. Ειδικά για όσους έχουν τελέσει λαθρεμπορία, το ύψος της χρηματικής εγγύησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από ένα εκατομμύριο 1.000.000 ευρώ. Η χρονική διάρκεια της εγγύησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών και μεγαλύτερη των έξι ετών.

Συγκεκριμένα, εγγύηση θα πληρώσουν:

α) αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει πτωχεύσει ή έχει καταστεί αφερέγγυο με άλλο τρόπο, μετά την πάροδο της αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ. του, εφόσον κατά τον χρόνο που υποβάλλει δήλωση έναρξης έχει συνολική βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από φόρο εισοδήματος, Φ.Π.Α., παρακρατούμενους φόρους από μισθωτή εργασία ή πρόστιμα, τουλάχιστον 100.000 ευρώ,

β) αν μετά τη λήξη της αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ. τους:

· έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα,

· διαπράττει φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία ή νοθεία προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης,

· ότι παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών,

· ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του,

· έχει εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές.

γ) σε φυσικό πρόσωπο που υπήρξε διευθυντής, εκτελεστικός πρόεδρος, διαχειριστής, εκτελεστικό μέλος διοικητικού συμβουλίου, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή συνδεδεμένο πρόσωπο κατά το άρθρο 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ή μέτοχος ή εταίρος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 33% νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, των οποίων ο Α.Φ.Μ. έχει ανασταλεί ή απενεργοποιηθεί

δ) σε οντότητες που έχουν, κατά τον χρόνο που υποβάλλουν δήλωση έναρξης, συνολική βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από φόρο εισοδήματος, Φ.Π.Α., παρακρατούμενους φόρους από μισθωτή εργασία ή πρόστιμα, τουλάχιστον 300.000 ευρώ,

ε) σε νομικά πρόσωπα, τα οποία συστήνουν ή στα οποία συμμετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 33% ή τα οποία διοικούνται από φυσικά πρόσωπα που έχουν, κατά τον χρόνο που υποβάλλουν δήλωση έναρξης, συνολική βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από φόρο εισοδήματος, Φ.Π.Α., παρακρατούμενους φόρους από μισθωτή εργασία ή πρόστιμα, τουλάχιστον 300.000 ευρώ. Στις ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν περιλαμβάνονται όσες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία τηρείται και έχουν καταβληθεί τουλάχιστον τρεις δόσεις.

Δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί στη δήλωση έναρξης εργασιών σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αμιγείς ή μεικτές επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συνδέσμων δήμων, δημόσιους οργανισμούς, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
Πότε αναστέλλεται ο ΑΦΜ

Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Α.Φ.Μ. ή να προβαίνει σε απενεργοποίησή του

α) αν ο φορολογούμενος έχει πτωχεύσει ή έχει περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή

β) αν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος:

· έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα,

· διαπράττει φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία ή νοθεία προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης,

· ότι παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών,

· ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του,

· έχει εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές.

Ο φορολογούμενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις.

Η αναστολή χρήσης ΑΦΜ διαρκεί:

α) τρία έτη μετά την κήρυξη του φορολογουμένου σε πτώχευση ή σε άλλη κατάσταση αφερεγγυότητας,

β) πέντε έτη από την ημερομηνία που διαπιστώνεται κάθε άλλη περίπτωση της παρ.

Αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα λαθρεμπορίας, η αναστολή διαρκεί μέχρι την παραπομπή στο ακροατήριο και, αν ο φορολογούμενος καταδικασθεί, η αναστολή διαρκεί όσο και η έκτιση της ποινής του.

mononews.gr

Διαβάστηκε 363 φορές
Ακολουθείστε το AitoloakarnaniaBest.gr στο Google News
Συντακτική Ομάδα του AitoloakarnaniaBest.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει και ότι είναι χρήσιμο για τον κόσμο στην Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ιστορικά θέματα, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.