Πέμπτη, 29η Φεβρουαρίου 2024  2:15 μμ
 
wm small
Πέμπτη, 02 Νοεμβρίου 2023 22:07

Εξισωτική: εγκύκλιο για τη διαδικασία έγκρισης δαπάνης και πληρωμής εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Eγχειρίδιο με αντικείμενο τον καθορισμό των διαδικασιών για την καταβολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης (Παρέμβαση π3-71) εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των διαδικασιών που εφαρμόζει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως Οργανισμός Πληρωμών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 σύμφωνα με το Ν.4914/2022 (Α΄61), για την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης κατά τη χορήγηση των ενισχύσεων στους δικαιούχους, προκειμένου να προωθηθούν για εκτέλεση της πληρωμής τους στα πλαίσια της Παρέμβασης Π3- 71.

Αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης για τη χορήγηση των ενισχύσεων στους δικαιούχους της Παρέμβασης Π3-71 έχει οριστεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας – Τμήμα Βελτίωσης Γεωργ. Περιβάλλοντος.

Με απόφαση του Προέδρου δύναται να πραγματοποιούν τον έλεγχο ή/και την έγκριση της πληρωμής (αναγνώριση και εκκαθάριση) και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέχουν κωδικό ελεγκτή ανεξαρτήτως της οργανικής μονάδας που υπηρετούν.

Αναλυτικά:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) της δαπάνης βάσει «φακέλου πληρωμής» διενεργείται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του τμήματος Βελτίωσης Γεωργ. Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το ισχύον έγγραφο ανάθεσης αρμοδιοτήτων του τμήματος.

Η έγκριση πραγματοποιείται από δύο (Α΄ και Β΄) ελεγκτές, τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας με απαραίτητες υπογραφές 3 διαφορετικών ελεγκτών.

Δημιουργία φακέλου πληρωμής από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Οι πληρωμές των Δράσεων 1, 2, και 3 διενεργούνται στο σύνολο της επικράτειας, σύμφωνα με τον διενεργηθέντα κεντρικό μηχανογραφικό διασταυρούμενο έλεγχο στη κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των στοιχείων των αιτήσεων ενίσχυσης και των καταχωρημένων αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών & επιτόπιων ελέγχων, που τηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο φάκελος πληρωμής, ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά ως εξής:

α) Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής στο σύνολο της επικράτειας ανά Δράση, Περιφέρεια και παρτίδα, όπου πραγματοποιείται η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης με τα συγκεντρωτικά στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση και καταχώριση στη Βάση δεδομένων των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, στην οποία αναγράφεται το συνολικό ποσό της ενίσχυσης με διαχωρισμό της εθνικής από την κοινοτική συμμετοχή, υπογεγραμμένη αρμοδίως. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 ελεγκτών υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 προϊσταμένων υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

β) Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής στην οποία περιλαμβάνονται τα αναλυτικά στοιχεία των δικαιούχων, των τυχόν κυρώσεων, όπου αυτές έχουν επιβληθεί, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης και η αντίστοιχη Κοινοτική Συμμετοχή και η οποία τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Παρέμβασης. Στον φάκελο πληρωμής περιλαμβάνονται η πρώτη και η τελευταία σελίδα καθώς και οι σελίδες στις οποίες αναγράφονται οι λογαριασμοί γενικής λογιστικής της Αναλυτικής Ονομαστικής Κατάστασης Πληρωμής των δικαιούχων ενίσχυσης στο σύνολο της επικράτειας ανά Δράση, υπογεγραμμένες αρμοδίως. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 ελεγκτών υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 προϊσταμένων υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

γ) Αναλυτική κατάσταση δείγματος πληρωμών, ανά παρτίδα πληρωμής, στην οποία εμφανίζονται οι δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου το οποίο επιλέγεται από το σύνολο των γεωργών που περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής του προηγούμενου σημείου. Η εν λόγω Κατάσταση θα παράγεται μηχανογραφικά από το πληροφοριακό σύστημα και υπογράφεται αρμοδίως. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 ελεγκτών υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 προϊσταμένων υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

δ) Έκθεση ελέγχου από τη βάση δεδομένων, με τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το σύνολο της επικράτειας όπως αυτά προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση και καταχώριση στη Βάση Δεδομένων των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (συν. Υπόδειγμα 1)

ε) Κατάσταση ελέγχου του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διοικητικού και διασταυρωτικού ελέγχου για το σύνολο των δικαιούχων με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων από τη βάση δεδομένων, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (συν. Υπόδειγμα 2)

στ) Έκθεση ελέγχου του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου των χαρτογραφικών στοιχείων από τη βάση δεδομένων σε σύνολο χώρας, με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (συν. Υπόδειγμα 3)

ζ) Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου- εκκαθάρισης (Check List) με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν, υπογεγραμμένη αρμοδίως όπου βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα δαπανών. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 ελεγκτών υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 προϊσταμένων υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ. (συν. Υπόδειγμα 4)

Διαδικασία ελέγχου και πληρωμής

 1. Η Διεύθυνση Πληροφορικής διαβιβάζει στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας - Τμήμα Βελτίωσης Γεωργ. Περιβάλλοντος την Κατάσταση Ελέγχου του σημείου ε της παραγράφου 2.1 από τη βάση δεδομένων για το διασταυρωτικό έλεγχο που λαμβάνεται υπόψη στην διαδικασία πληρωμής
 2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων διαβιβάζει στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας - Τμήμα Βελτίωσης Γεωργ. Περιβάλλοντος τις Καταστάσεις Ελέγχου των σημείων δ) και στ) της παραγράφου 2.1
 3. Εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την Παρέμβαση Π3-71 :

α. η Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής

β. η Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής (όπως αναφέρεται ανωτέρω) και γ. η Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος Πληρωμών.

 1. Οι ελεγκτές που ορίζονται να πραγματοποιήσουν το διοικητικό και υπολογιστικό έλεγχο προβαίνουν σε δειγματοληπτικό έλεγχο προς επιβεβαίωση του ορθού υπολογισμού του ποσού πληρωμής των εγκεκριμένων αιτήσεων και συμπληρώνουν και υπογράφουν την Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου- εκκαθάρισης (Check List) με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν. Ο έλεγχος διενεργείται επί της οθόνης, με βάση τα διαθέσιμα ατομικά στοιχεία των δικαιούχων, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων, σε ποσοστό τουλάχιστον 1‰ και μέχρι 1% των δικαιούχων σε επίπεδο δράσης /παρτίδας.
 2. Οι εντελλόμενοι ελεγκτές πραγματοποιούν τον έλεγχο ως εξής:
  • Μέσα από το αρχείο των πληρωμών της επιλεχθείσας προς έλεγχο παρτίδας καθορίζεται με τυχαία δειγματοληψία το ποσοστό του δειγματοληπτικού ελέγχου των αιτήσεων των γεωργών, το οποίο πρέπει να κυμαίνεται από 1‰ μέχρι 1%
  • Το λογισμικό της εφαρμογής, με τυχαία δειγματοληψία, εξάγει το δείγμα των προς έλεγχο γεωργών, το οποίο εκτυπώνεται σε κατάσταση δείγματος ελέγχου υπό μορφή αναλυτικής κατάστασης πληρωμής (Αν. Κατάσταση Δείγματος Πληρωμών).
  • Ακολούθως, ο ελεγκτής προχωρεί σε διασταύρωση και έλεγχο των επιμέρους στοιχείων υπολογισμού της πληρωμής κάθε γεωργού του δείγματος, με βάση τα διαθέσιμα ατομικά στοιχεία των δικαιούχων στο πληροφοριακό σύστημα.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, και εφόσον δεν διαπιστωθούν προβλήματα οι ελεγκτές προβαίνουν σε υπογραφή :

α. της Αναλυτικής Κατάστασης Δείγματος Πληρωμών

β. της Αναλυτικής Ονομαστικής Κατάστασης Πληρωμής,

γ. της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμής με την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και δ. Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου- εκκαθάρισης (Check List)

 1. Δημιουργείται φάκελος πληρωμής με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο σημείο 2.1.

Διαβίβαση του φακέλου πληρωμής στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας διαβιβάζει τους ελεγμένους φακέλους πληρωμής στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων – Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων.

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η διαδικασία που ακολουθείται από τη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων για την έκδοση εντολής πληρωμής περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 282966/09-07-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007).

Διαβάστηκε 233 φορές
Ακολουθείστε το AitoloakarnaniaBest.gr στο Google News
Συντακτική Ομάδα του AitoloakarnaniaBest.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει και ότι είναι χρήσιμο για τον κόσμο στην Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ιστορικά θέματα, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.

Στην ίδια κατηγορία