Δευτέρα, 20η Μαίου 2024  6:31 μμ
 
wm small
Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 22:15

ΣΟΦΙΑ ΟΡΘΗ - σειρά 34η

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ "Περί της Συρίας Θεάς"

Τούτον Δευκαλίωνα έπί του τό πολλόν ύδωρ έγένετο, πέρι λόγον έν Έλλησιν ήκουσα, τόν Έλληνες έπ' αύτώ λέγουσιν.

Ό δέ μύθος ώδε έχει.

Ήδε ή γενεή, οί νυν άνθρωποι, ου πρώτοι έγένοντο, άλλ' εκείνη μέν ή γενεή πάντες ώλοντο.

Ούτοι δέ γένεος τον δευτέρου είσί, τό αύτις έκ Δευκαλίωνος ές πληθύν απίκετο.

Έκείνων δέ πέρι τών ανθρώπων τάδε μυθέονται.

Ύβρισταί κάρτα έόντες άθέμιστα έργα έπρησσον, ούτε γάρ όρκια έφυλασσον ούτε ξένους έδέκοντο ούτε ικετέων ήνείχοντο, άνθ ών σφίσιν ή μεγάλη συμφορή άπίκετο.

Αύτίκα ή γή πολλόν ύδωρ έκδιδοί καί δμβροι μεγάλοι έγένοντο καί πάντες ώλοντο.

Δευκαλίων δέ μούνος ανθρώπων έλίπετο ές γενεήν δευτέρην εύβουλίης τε καί του ευσεβέος είνεκα.

Η δέ οί σωτηρίη ήδε έγένετο. Λάρνακα μεγάλην, τήν αυτός είχεν, ές ταύτην έσβιβάσας παιδάς τε καί γυναίκας έωυτού έσέβη. 'Εσβαίνοντι δέ οι άπίκοντο σύες καί ϊπποι καί λεόντων γενεά καί όφιες καί άλλα όκόσα έν γή νέμονται, πάντα ές ζεύγεα.Ό δέ πάντα έδέκετο, καί μίν ουκ έσίνοντο, άλλά σφί μεγάλη Διόθεν φιλίη έγένετο.

Καί έν μιή λάρνακι πάντες έπλευσαν έστε τό ύδωρ έπεκράτεεν.

Τά μέν Δευκαλίωνος πέρι Έλληνες ιστορέουσι.

  

Άκουσα τί λέγουν οί "Ελληνες γιά τoν Δευκαλίωνα, επί εποχής τον όποίου έγινε ό κατακλυσμός.

Ό μύθος έχει ώς έξής:

Η δική μας γενεά, οί νυν άνθρωποι, δέν είναι οί πρώτοι.

Ύπήρξε μιά άλλη γενεά που χάθηκε ολοκληρωτικώς.Οί σημερινοί άνθρωποι είναι απόγονοι τον δευτέρου γένους από τον Δευκαλίωνα.

Περί τών πρώτων ανθρώπων λέγονται τά έξής:

Ήσαν υβρισταί καί έπραττον άδικίες. Δέν τηρούσαν τον όρκο τους, ούτε φιλόξενοι ήσαν, ούτε προστάτευαν τούς ικέτες.

Γι' αυτό επήλθε ή μεγάλη συμφορά.

Από τήν γή έπήγασε πολυ νερό καί μεγάλες βροχές έπεσαν, ώστε πάντες έχάθησαν.

Μόνος ό Δευκαλίων διεσώθη, ένεκα τής ευβουλίας καί τής έυσεβείας του. Κατά τούτον δέ τον τρόπο διεσώθη:

Είχε ένα μεγάλο πλοίο καί μπήκε μέσα μέ τήν γυναίκα καί τά παιδιά τον. Στό πλοίο έπίσης έφθαναν χοϊροι καί ϊπποι καί λέοντες καί όφεις καί όλα τά ζώα γενικώς κατά ζεύγη. Αυτός τά εδέχθη όλα, καί μάλιστα δέν υπήρξε μεταξύ τους πρόβλημα, διότι ό Θεός τούς ενέβαλε φιλία.

"Ετσι έπλευσαν όλοι μαζί πάνω στά ύδατα.

Αυτά ϊστορούν οί Ελληνες περί Δευκαλίωνος.

Συνεχίζεται...

Απόσπασμα από το βιβλίο του Αναστασίου Σιάμου "ΙΕΡΑ ΕΛΕΥΣΙΣ. 'Η άληθινή ίστορία"

Διαβάστηκε 2475 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 05 Μαρτίου 2024 20:59
Ακολουθείστε το AitoloakarnaniaBest.gr στο Google News
Φρίξος

Συντάκτης άρθρων, το περιεχόμενο των οποίων είναι το απόσταγμα εμπειριών και γνώσης γύρω απο τον άνθρωπο, τη ζωή, την κοινωνία, την ιστορία, την πολιτική κ.α. Τα άρθρα αυτά αποσκοπούν στην αυτοβελτίωση όλων μας.
Η γνώση είναι δύναμη !!!

Τελευταία άρθρα